ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ

ਮੂਲ ਮੰਤਰ

(ਮੂਲ ਮੰਤਰ)

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


(ਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ)

… ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *