Gurbani English

Japji Sahib

Ik-oamkkaari satinaamu karataa purakhu nirabhau niravairu akaal moorati ajoonee saibhann guraprsaadi ||


|| japu ||

Aadi sachu jugaadi sachu ||

Hai bhee sachu naanak hosee bhee sachu ||1||


Sochai sochi na hovaee je sochee lakh vaar ||

Chupai chup na hovaee je laai rahaa liv taar ||

Bhukhiaa bhukh na utaree je bannaa pureeaa bhaar ||

Sahas siaa(nn)apaa lakh hohi ta ik na chalai naali ||

Kiv sachiaaraa hoeeai kiv koo(rr)ai tutai paali ||

Hukami rajaaee chala(nn)aa naanak likhiaa naali ||1||


Hukamee hovani aakaar hukamu na kahiaa jaaee ||

Hukamee hovani jeea hukami milai vadiaaee ||

Hukamee utamu neechu hukami likhi dukh sukh paaeeahi ||

Ikanaa hukamee bakhasees iki hukamee sadaa bhavaaeeahi ||

Hukamai anddari sabhu ko baahari hukam na koi ||

Naanak hukamai je bujhai ta haumai kahai na koi ||2||


Gaavai ko taa(nn)u hovai kisai taa(nn)u ||

Gaavai ko daati jaa(nn)ai neesaa(nn)u ||

Gaavai ko gu(nn) vadiaaeeaa chaar ||

Gaavai ko vidiaa vikhamu veechaaru ||

Gaavai ko saaji kare tanu kheh ||

Gaavai ko jeea lai phiri deh ||

Gaavai ko jaapai disai doori ||

Gaavai ko vekhai haadaraa hadoori ||

Kathanaa kathee na aavai toti ||

Kathi kathi kathee kotee koti koti ||

Dedaa de laide thaki paahi ||

Jugaa juganttari khaahee khaahi ||

Hukamee hukamu chalaae raahu ||

Naanak vigasai veparavaahu ||3||


Saachaa saahibu saachu naai bhaakhiaa bhaau apaaru ||

Aakhahi manggahi dehi dehi daati kare daataaru ||

Pheri ki agai rakheeai jitu disai darabaaru ||

Muhau ki bola(nn)u boleeai jitu su(nn)i dhare piaaru ||

Ammmrit velaa sachu naau vadiaaee veechaaru ||

Karamee aavai kapa(rr)aa nadaree mokhu duaaru ||

Naanak evai jaa(nn)eeai sabhu aape sachiaaru ||4||


Thaapiaa na jaai keetaa na hoi ||

Aape aapi niranjjanu soi ||

Jini seviaa tini paaiaa maanu ||

Naanak gaaveeai gu(nn)ee nidhaanu ||

Gaaveeai su(nn)eeai mani rakheeai bhaau ||

Dukhu parahari sukhu ghari lai jaai ||

Guramukhi naadann guramukhi vedann guramukhi rahiaa samaaee ||

Guru eesaru guru gorakhu baramaa guru paarabatee maaee ||

Je hau jaa(nn)aa aakhaa naahee kaha(nn)aa kathanu na jaaee ||

Guraa ik dehi bujhaaee ||

Sabhanaa jeeaa kaa iku daataa so mai visari na jaaee ||5||


Teerathi naavaa je tisu bhaavaa vi(nn)u bhaa(nn)e ki naai karee ||

Jetee sirathi upaaee vekhaa vi(nn)u karamaa ki milai laee ||

Mati vichi ratan javaahar maa(nn)ik je ik gur kee sikh su(nn)ee ||

Guraa ik dehi bujhaaee ||

Sabhanaa jeeaa kaa iku daataa so mai visari na jaaee ||6||


Je jug chaare aarajaa hor dasoo(nn)ee hoi ||

Navaa khanddaa vichi jaa(nn)eeai naali chalai sabhu koi ||

Changgaa naau rakhaai kai jasu keerati jagi lei ||

Je tisu nadari na aavaee ta vaat na puchhai ke ||

Keetaa anddari keetu kari dosee dosu dhare ||

Naanak niragu(nn)i gu(nn)u kare gu(nn)avanttiaa gu(nn)u de ||

Tehaa koi na sujhaee ji tisu gu(nn)u koi kare ||7||


Su(nn)iai sidh peer suri naath ||

Su(nn)iai dharati dhaval aakaas ||

Su(nn)iai deep loa paataal ||

Su(nn)iai pohi na sakai kaalu ||

Naanak bhagataa sadaa vigaasu ||

Su(nn)iai dookh paap kaa naasu ||8||


Su(nn)iai eesaru baramaa ianddu ||

Su(nn)iai mukhi saalaaha(nn) manddu ||

Su(nn)iai jog jugati tani bhed ||

Su(nn)iai saasat simriti ved ||

Naanak bhagataa sadaa vigaasu ||

Su(nn)iai dookh paap kaa naasu ||9||


Su(nn)iai satu santtokhu giaanu ||

Su(nn)iai athasathi kaa isanaanu ||

Su(nn)iai pa(rr)i pa(rr)i paavahi maanu ||

Su(nn)iai laagai sahaji dhiaanu ||

Naanak bhagataa sadaa vigaasu ||

Su(nn)iai dookh paap kaa naasu ||10||


Su(nn)iai saraa gu(nn)aa ke gaah ||

Su(nn)iai sekh peer paatisaah ||

Su(nn)iai anddhe paavahi raahu ||

Su(nn)iai haath hovai asagaahu ||

Naanak bhagataa sadaa vigaasu ||

Su(nn)iai dookh paap kaa naasu ||11||


Manne kee gati kahee na jaai ||

Je ko kahai pichhai pachhutaai ||

Kaagadi kalam na likha(nn)ahaaru ||

Manne kaa bahi karani veechaaru ||

Aisaa naamu niranjjanu hoi ||

Je ko manni jaa(nn)ai mani koi ||12||


Mannai surati hovai mani budhi ||

Mannai sagal bhava(nn) kee sudhi ||

Mannai muhi chotaa naa khaai ||

Mannai jam kai saathi na jaai ||

Aisaa naamu niranjjanu hoi ||

Je ko manni jaa(nn)ai mani koi ||13||


Mannai maaragi thaak na paai ||

Mannai pati siu paragatu jaai ||

Mannai magu na chalai pantthu ||

Mannai dharam setee sanabanddhu ||

Aisaa naamu niranjjanu hoi ||

Je ko manni jaa(nn)ai mani koi ||14||


Mannai paavahi mokhu duaaru ||

Mannai paravaarai saadhaaru ||

Mannai tarai taare guru sikh ||

Mannai naanak bhavahi na bhikh ||

Aisaa naamu niranjjanu hoi ||

Je ko manni jaa(nn)ai mani koi ||15||


Pancch paravaa(nn) pancch paradhaanu ||

Pancche paavahi daragahi maanu ||

Pancche sohahi dari raajaanu ||

Pancchaa kaa guru eku dhiaanu ||

Je ko kahai karai veechaaru ||

Karate kai kara(nn)ai naahee sumaaru ||

Dhaulu dharamu daiaa kaa pootu ||

Santtokhu thaapi rakhiaa jini sooti ||

Je ko bujhai hovai sachiaaru ||

Dhavalai upari ketaa bhaaru ||

Dharatee horu parai horu horu ||

Tis te bhaaru talai kava(nn)u joru ||

Jeea jaati ranggaa ke naav ||

Sabhanaa likhiaa vu(rr)ee kalaam ||

Ehu lekhaa likhi jaa(nn)ai koi ||

Lekhaa likhiaa ketaa hoi ||

Ketaa taa(nn)u suaalihu roopu ||

Ketee daati jaa(nn)ai kau(nn)u kootu ||

Keetaa pasaau eko kavaau ||

Tis te hoe lakh dareeaau ||

Kudarati kava(nn) kahaa veechaaru ||

Vaariaa na jaavaa ek vaar ||

Jo tudhu bhaavai saaee bhalee kaar ||

Too sadaa salaamati nirankkaar ||16||


Asankkh jap asankkh bhaau ||

Asankkh poojaa asankkh tap taau ||

Asankkh garantth mukhi ved paath ||

Asankkh jog mani rahahi udaas ||

Asankkh bhagat gu(nn) giaan veechaar ||

Asankkh satee asankkh daataar ||

Asankkh soor muh bhakh saar ||

Asankkh moni liv laai taar ||

Kudarati kava(nn) kahaa veechaaru ||

Vaariaa na jaavaa ek vaar ||

Jo tudhu bhaavai saaee bhalee kaar ||

Too sadaa salaamati nirankkaar ||17||


Asankkh moorakh anddh ghor ||

Asankkh chor haraamakhor ||

Asankkh amar kari jaahi jor ||

Asankkh galavadh hatiaa kamaahi ||

Asankkh paapee paapu kari jaahi ||

Asankkh koo(rr)iaar koo(rr)e phiraahi ||

Asankkh malechh malu bhakhi khaahi ||

Asankkh ninddak siri karahi bhaaru ||

Naanaku neechu kahai veechaaru ||

Vaariaa na jaavaa ek vaar ||

Jo tudhu bhaavai saaee bhalee kaar ||

Too sadaa salaamati nirankkaar ||18||


Asankkh naav asankkh thaav ||

Agamm agamm asankkh loa ||

Asankkh kahahi siri bhaaru hoi ||

Akharee naamu akharee saalaah ||

Akharee giaanu geet gu(nn) gaah ||

Akharee likha(nn)u bola(nn)u baa(nn)i ||

Akharaa siri sanjjogu vakhaa(nn)i ||

Jini ehi likhe tisu siri naahi ||

Jiv phuramaae tiv tiv paahi ||

Jetaa keetaa tetaa naau ||

Vi(nn)u naavai naahee ko thaau ||

Kudarati kava(nn) kahaa veechaaru ||

Vaariaa na jaavaa ek vaar ||

Jo tudhu bhaavai saaee bhalee kaar ||

Too sadaa salaamati nirankkaar ||19||


Bhareeai hathu pairu tanu deh ||

Paa(nn)ee dhotai utarasu kheh ||

Moot paleetee kapa(rr)u hoi ||

De saaboo(nn)u laeeai ohu dhoi ||

Bhareeai mati paapaa kai sanggi ||

Ohu dhopai naavai kai ranggi ||

Punnee paapee aakha(nn)u naahi ||

Kari kari kara(nn)aa likhi lai jaahu ||

Aape beeji aape hee khaahu ||

Naanak hukamee aavahu jaahu ||20||


Teerathu tapu daiaa datu daanu ||

Je ko paavai til kaa maanu ||

Su(nn)iaa manniaa mani keetaa bhaau ||

Anttaragati teerathi mali naau ||

Sabhi gu(nn) tere mai naahee koi ||

Vi(nn)u gu(nn) keete bhagati na hoi ||

Suasati aathi baa(nn)ee baramaau ||

Sati suhaa(nn)u sadaa mani chaau ||

Kava(nn)u su velaa vakhatu kava(nn)u kava(nn) thiti kava(nn)u vaaru ||

Kava(nn)i si rutee maahu kava(nn)u jitu hoaa aakaaru ||

Vel na paaeeaa panddatee ji hovai lekhu puraa(nn)u ||

Vakhatu na paaio kaadeeaa ji likhani lekhu kuraa(nn)u ||

Thiti vaaru naa jogee jaa(nn)ai ruti maahu naa koee ||

Jaa karataa sirathee kau saaje aape jaa(nn)ai soee ||

Kiv kari aakhaa kiv saalaahee kiu varanee kiv jaa(nn)aa ||

Naanak aakha(nn)i sabhu ko aakhai ik doo iku siaa(nn)aa ||

Vadaa saahibu vadee naaee keetaa jaa kaa hovai ||

Naanak je ko aapau jaa(nn)ai agai gaiaa na sohai ||21||


Paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas ||

O(rr)ak o(rr)ak bhaali thake ved kahani ik vaat ||

Sahas athaarah kahani katebaa asuloo iku dhaatu ||

Lekhaa hoi ta likheeai lekhai hoi vi(nn)aasu ||

Naanak vadaa aakheeai aape jaa(nn)ai aapu ||22||


Saalaahee saalaahi etee surati na paaeeaa ||

Nadeeaa atai vaah pavahi samunddi na jaa(nn)eeahi ||

Samundd saah sulataan girahaa setee maalu dhanu ||

Kee(rr)ee tuli na hovanee je tisu manahu na veesarahi ||23||


Anttu na siphatee kaha(nn)i na anttu ||

Anttu na kara(nn)ai de(nn)i na anttu ||

Anttu na vekha(nn)i su(nn)a(nn)i na anttu ||

Anttu na jaapai kiaa mani manttu ||

Anttu na jaapai keetaa aakaaru ||

Anttu na jaapai paaraavaaru ||

Antt kaara(nn)i kete bilalaahi ||

Taa ke antt na paae jaahi ||

Ehu anttu na jaa(nn)ai koi ||

Bahutaa kaheeai bahutaa hoi ||

Vadaa saahibu uchaa thaau ||

Uche upari uchaa naau ||

Evadu uchaa hovai koi ||

Tisu uche kau jaa(nn)ai soi ||

Jevadu aapi jaa(nn)ai aapi aapi ||

Naanak nadaree karamee daati ||24||


Bahutaa karamu likhiaa naa jaai ||

Vadaa daataa tilu na tamaai ||

Kete manggahi jodh apaar ||

Ketiaa ga(nn)at nahee veechaaru ||

Kete khapi tutahi vekaar ||

Kete lai lai mukaru paahi ||

Kete moorakh khaahee khaahi ||

Ketiaa dookh bhookh sad maar ||

Ehi bhi daati teree daataar ||

Banddi khalaasee bhaa(nn)ai hoi ||

Horu aakhi na sakai koi ||

Je ko khaaiku aakha(nn)i paai ||

Ohu jaa(nn)ai jeteeaa muhi khaai ||

Aape jaa(nn)ai aape dei ||

Aakhahi si bhi keee kei ||

Jis no bakhase siphati saalaah ||

Naanak paatisaahee paatisaahu ||25||


Amul gu(nn) amul vaapaar ||

Amul vaapaareee amul bhanddaar ||

Amul aavahi amul lai jaahi ||

Amul bhaai amulaa samaahi ||

Amulu dharamu amulu deebaa(nn)u ||

Amulu tulu amulu paravaa(nn)u ||

Amulu bakhasees amulu neesaa(nn)u ||

Amulu karamu amulu phuramaa(nn)u ||

Amulo amulu aakhiaa na jaai ||

Aakhi aakhi rahe liv laai ||

Aakhahi ved paath puraa(nn) ||

Aakhahi pa(rr)e karahi vakhiaa(nn) ||

Aakhahi barame aakhahi iandd ||

Aakhahi gopee tai govindd ||

Aakhahi eesar aakhahi sidh ||

Aakhahi kete keete budh ||

Aakhahi daanav aakhahi dev ||

Aakhahi suri nar muni jan sev ||

Kete aakhahi aakha(nn)i paahi ||

Kete kahi kahi uthi uthi jaahi ||

Ete keete hori karehi ||

Taa aakhi na sakahi keee kei ||

Jevadu bhaavai tevadu hoi ||

Naanak jaa(nn)ai saachaa soi ||

Je ko aakhai boluvigaa(rr)u ||

Taa likheeai siri gaavaaraa gaavaaru ||26||


So daru kehaa so gharu kehaa jitu bahi sarab samaale ||

Vaaje naad anek asankkhaa kete vaava(nn)ahaare ||

Kete raag paree siu kaheeani kete gaava(nn)ahaare ||

Gaavahi tuhano pau(nn)u paa(nn)ee baisanttaru gaavai raajaa dharamu duaare ||

Gaavahi chitu gupatu likhi jaa(nn)ahi likhi likhi dharamu veechaare ||

Gaavahi eesaru baramaa devee sohani sadaa savaare ||

Gaavahi iandd idaasa(nn)i baithe devatiaa dari naale ||

Gaavahi sidh samaadhee anddari gaavani saadh vichaare ||

Gaavani jatee satee santtokhee gaavahi veer karaare ||

Gaavani panddit pa(rr)ani rakheesar jugu jugu vedaa naale ||

Gaavahi moha(nn)eeaa manu mohani suragaa machh paiaale ||

Gaavani ratan upaae tere athasathi teerath naale ||

Gaavahi jodh mahaabal sooraa gaavahi khaa(nn)ee chaare ||

Gaavahi khandd manddal varabhanddaa kari kari rakhe dhaare ||

Seee tudhuno gaavahi jo tudhu bhaavani rate tere bhagat rasaale ||

Hori kete gaavani se mai chiti na aavani naanaku kiaa veechaare ||

Soee soee sadaa sachu saahibu saachaa saachee naaee ||

Hai bhee hosee jaai na jaasee rachanaa jini rachaaee ||

Ranggee ranggee bhaatee kari kari jinasee maaiaa jini upaaee ||

Kari kari vekhai keetaa aapa(nn)aa jiv tis dee vadiaaee ||

Jo tisu bhaavai soee karasee hukamu na kara(nn)aa jaaee ||

So paatisaahu saahaa paatisaahibu naanak raha(nn)u rajaaee ||27||


Munddaa santtokhu saramu patu jholee dhiaan kee karahi bibhooti ||

Khintthaa kaalu kuaaree kaaiaa jugati danddaa parateeti ||

Aaee pantthee sagal jamaatee mani jeetai jagu jeetu ||

Aadesu tisai aadesu ||

Aadi aneelu anaadi anaahati jugu jugu eko vesu ||28||


Bhugati giaanu daiaa bhanddaara(nn)i ghati ghati vaajahi naad ||

Aapi naathu naathee sabh jaa kee ridhi sidhi avaraa saad ||

Sanjjogu vijogu dui kaar chalaavahi lekhe aavahi bhaag ||

Aadesu tisai aadesu ||

Aadi aneelu anaadi anaahati jugu jugu eko vesu ||29||


Ekaa maaee jugati viaaee tini chele paravaa(nn)u ||

Iku sanssaaree iku bhanddaaree iku laae deebaa(nn)u ||

Jiv tisu bhaavai tivai chalaavai jiv hovai phuramaa(nn)u ||

Ohu vekhai onaa nadari na aavai bahutaa ehu vidaa(nn)u ||

Aadesu tisai aadesu ||

Aadi aneelu anaadi anaahati jugu jugu eko vesu ||30||


Aasa(nn)u loi loi bhanddaar ||

Jo kichhu paaiaa su ekaa vaar ||

Kari kari vekhai siraja(nn)ahaaru ||

Naanak sache kee saachee kaar ||

Aadesu tisai aadesu ||

Aadi aneelu anaadi anaahati jugu jugu eko vesu ||31||


Ik doo jeebhau lakh hohi lakh hovahi lakh vees ||

Lakhu lakhu ge(rr)aa aakheeahi eku naamu jagadees ||

Etu raahi pati pava(rr)eeaa cha(rr)eeai hoi ikees ||

Su(nn)i galaa aakaas kee keetaa aaee rees ||

Naanak nadaree paaeeai koo(rr)ee koo(rr)ai thees ||32||


Aakha(nn)i joru chupai nah joru ||

Joru na mangga(nn)i de(nn)i na joru ||

Joru na jeeva(nn)i mara(nn)i nah joru ||

Joru na raaji maali mani soru ||

Joru na suratee giaani veechaari ||

Joru na jugatee chhutai sanssaaru ||

Jisu hathi joru kari vekhai soi ||

Naanak utamu neechu na koi ||33||


Raatee rutee thitee vaar ||

Pava(nn) paa(nn)ee aganee paataal ||

Tisu vichi dharatee thaapi rakhee dharam saal ||

Tisu vichi jeea jugati ke rangg ||

Tin ke naam anek anantt ||

Karamee karamee hoi veechaaru ||

Sachaa aapi sachaa darabaaru ||

Tithai sohani pancch paravaa(nn)u ||

Nadaree karami pavai neesaa(nn)u ||

Kach pakaaee othai paai ||

Naanak gaiaa jaapai jaai ||34||


Dharam khandd kaa eho dharamu ||

Giaan khandd kaa aakhahu karamu ||

Kete pava(nn) paa(nn)ee vaisanttar kete kaan mahes ||

Kete barame ghaa(rr)ati gha(rr)eeahi roop rangg ke ves ||

Keteeaa karam bhoomee mer kete kete dhoo upades ||

Kete iandd chandd soor kete kete manddal des ||

Kete sidh budh naath kete kete devee ves ||

Kete dev daanav muni kete kete ratan samundd ||

Keteeaa khaa(nn)ee keteeaa baa(nn)ee kete paat narindd ||

Keteeaa suratee sevak kete naanak anttu na anttu ||35||


Giaan khandd mahi giaanu parachanddu ||

Tithai naad binod kod ananddu ||

Saram khandd kee baa(nn)ee roopu ||

Tithai ghaa(rr)ati gha(rr)eeai bahutu anoopu ||

Taa keeaa galaa katheeaa naa jaahi ||

Je ko kahai pichhai pachhutaai ||

Tithai gha(rr)eeai surati mati mani budhi ||

Tithai gha(rr)eeai suraa sidhaa kee sudhi ||36||


Karam khandd kee baa(nn)ee joru ||

Tithai horu na koee horu ||

Tithai jodh mahaabal soor ||

Tin mahi raamu rahiaa bharapoor ||

Tithai seeto seetaa mahimaa maahi ||

Taa ke roop na kathane jaahi ||

Naa ohi marahi na thaage jaahi ||

Jin kai raamu vasai man maahi ||

Tithai bhagat vasahi ke loa ||

Karahi ananddu sachaa mani soi ||

Sach khanddi vasai nirankkaaru ||

Kari kari vekhai nadari nihaal ||

Tithai khandd manddal varabhandd ||

Je ko kathai ta antt na antt ||

Tithai loa loa aakaar ||

Jiv jiv hukamu tivai tiv kaar ||

Vekhai vigasai kari veechaaru ||

Naanak kathanaa kara(rr)aa saaru ||37||


Jatu paahaaraa dheeraju suniaaru ||

Ahara(nn)i mati vedu hatheeaaru ||

Bhau khalaa agani tap taau ||

Bhaandaa bhaau ammmritu titu dhaali ||

Gha(rr)eeai sabadu sachee takasaal ||

Jin kau nadari karamu tin kaar ||

Naanak nadaree nadari nihaal ||38||


Saloku ||

Pava(nn)u guroo paa(nn)ee pitaa maataa dharati mahatu ||

Divasu raati dui daaee daaiaa khelai sagal jagatu ||

Changgiaaeeaa buriaaeeaa vaachai dharamu hadoori ||

Karamee aapo aapa(nn)ee ke ne(rr)ai ke doori ||

Jinee naamu dhiaaiaa gae masakati ghaali ||

Naanak te mukh ujale ketee chhutee naali ||1||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *