Chalisa Collection

Shri Vishnu Chalisa

॥ Doha ॥

Vishnu Suniye Vinaya,Sevaka Ki Chitalaya।

Kirata Kuchha Varnana Karu,Dijai Gyana Bataya॥

॥ Chaupai ॥

Namo Vishnu Bhagawana Kharari।Kashta Nashavana Akhila Bihari॥

Prabala Jagata Mein Shakti Tumhari।Tribhuvana Phaila Rahi Ujiyari॥

Sundara Rupa Manohara Surata।Sarala Svabhava Mohini Murata॥

Tana Para Pitambara Ati Sohata।Baijanti Mala Mana Mohata॥

Shankha Chakra Kara Gada Biraje।Dekhata Detaye Asura Dala Bhaje॥

Satya Dharma Mada Lobha Na Gaje।Kama Krodha Mada Lobha Na Chhaje॥

Santabhakta Sajjana Manaranjana।Danuja Asura Dushtana Dala Ganjana॥

Sukha Upjaye Kashta Saba Bhanjana।Dhosha Mitaye Karata Jana Sajjana॥

Papa Kata Bhava Sindhu Utarana।Kashta Nashkara Bhakata Ubarana॥

Karata Aneka Rupa Prabhu Dharana।Kevala Apa Bhakti Ke Karana॥

Dharani Dhenu Bana Tumhi Pukara।Taba Tuma Rupa Rama Ka Dhara॥

Bhara Utara Asura Dala Mara।Ravana Adika Ko Samhara॥

Apa Varaha Rupa Banaya।Hiranyaksha Ko Mara Giraya॥

Dhara Matsya Tana Sindhu Banaya।Chaudaha Ratanana Ko Nikalaya॥

Amilakha Asurana Dwanda Machaya।Rupa Mohini Apa Dikhaya॥

Devana Ko Amrita Pana Karaya।Asurana Ko Chhabi Se Bahalaya॥

Kurma Rupa Dhara Sindhu Majhaya।Mandrachala Giri Turata Uthaya॥

Shankara Ka Tuma Phanda Chudaya।Bhasmasura Ko Rupa Dikhaya॥

Vedana Ko Jaba Asura Dubaya।Kara Prabandha Unhe Dhundhawaya॥

Mohita Bankara Khalahi Nachaya।Usahi Kara Se Bhasma Karaya॥

Asura Jalandhara Ati Baladayi।Shankara Se Una Kinha Ladayi॥

Hara Para Shiva Sakala Banaye।Kina Sati Se Chala Khala Jayi॥

Sumirana Kina Tumhe Shivarani।Batalayi Saba Vipata Kahani॥

Taba Tuma Bane Munishwara Gyani।Vrinda Ki Saba Surati Bhulani॥

Dekhata Tina Danuja Shaitani।Vrinda Aya Tumhein Laptani॥

Ho Sparsha Dharma Kshati Mani।Hana Asura Ura Shiva Shaitani॥

Tumane Dhruru Prahalada Ubare।Hiranakusha Adika Khala Mare॥

Ganika Aur Ajamila Tare।Bahuta Bhakta Bhava Sindhu Utare॥

Harahu Sakala Santapa Hamare।Kripa Karahu Kari Sirajana Hare॥

Dekhahun Main Nija Darasha Tumhare।Dina Bandhu Bhaktana Hitkare॥

Chahata Apka Sevaka Darshana।Karahu Daya Apni Madhusudana॥

Janu Nahi Yogya Japa Pujana।Hoye Yajna Shtuti Anumodana॥

Shiladaya Santosha Sulakshana।Vidita Nahi Vratabodha Vilakshana॥

Karahu Apka Kisa Vidhi Pujana।Kumati Viloka Hota Dukha Bhishana॥

Karahu Pranama Kauna Vidhisumirana।Kauna Bhanti Main Karahu Samarpana॥

Sura Muni Karata Sada Sivakai।Harshita Rahata Parama Gati Payi॥

Dina Dukhina Para Sada Sahai।Nija Jana Jana Leva Apanayi॥

Papa Dosha Santapa Nashao।Bhava Bandhana Se Mukta Karao॥

Suta Sampati De Sukha Upjao।Nija Charanana Ka Dasa Banao॥

Nigama Sada Ye Vinaya Sunavai।Padhai Sunai So Jana Sukha Pavai॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *